Regulamin zajęć pływackich z elementami freedivingu

REGULAMIN
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Szkołę Nurkowania dla Dzieci Komando Foki zwaną dalej „Organizatorem”.
I. Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach:
1. Zajęcia prowadzone są odpłatnie, szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.komandofoki.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są:
– Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia PADI Seal Team i dostarczenie podpisanego dokumentu przed pierwszymi zajęciami do biura Szkoły Nurkowania dla Dzieci Komando Foki mieszczącego się przy ul. Stoczniowców 9 w Warszawie lub dostarczenie Oświadczenia na pierwsze zajęcia.
• Uiszczenie przed pierwszymi zajęciami opłaty za kurs w wysokości 980,00 PLN, za pomocą serwisu PayPal do którego odnośnik znajdą Państwo na stronie www.komandofoki.pl/zapisy lub na podane mailowo konto bankowe. Nieuregulowanie ww. opłaty przed rozpoczęciem kursu, uznawane jest za rezygnację z zajęć i powoduje wykreślenie dziecka z listy uczestników.
3. Ze względów logistycznych nie ma możliwości odrabiania nieobecności. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie są zwracane poniesione koszty za niewykorzystane zajęcia.
4. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice którzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestników zajęć, we własnym zakresie powinni skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka.
II. Zasady obowiązujące podczas zajęć na basenach/Prawa i obowiązki Uczestnika:
1. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne przybycie na zajęcia. Decyzję o możliwości uczestniczenia w zajęciach spóźnionego Uczestnika, podejmuje Instruktor.
2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego zestawu ABC (maska, rurka, płetwy) i krótka pianka 3 mm. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez Instruktora.
4. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie.
5. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.
6. W przypadku odniesienia kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast zgłosić ten fakt
Instruktorowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w zajęciach.
8. Rodzice dzieci wchodzących na zajęcia zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizatora oraz Regulaminu miejsc w których odbywają się zajęcia.
III. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.