Regulamin zajęć Komando Foki

Regulamin zajęć Komando Foki.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Szkołę Nurkowania dla Dzieci Komando Foki zwaną dalej „Organizatorem”.
I. Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach:
1. Zajęcia prowadzone są odpłatnie, szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.komandofoki.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są:
Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia PADI Seal Team i dostarczenie podpisanego dokumentu przed pierwszymi zajęciami do biura Szkoły Nurkowania dla Dzieci Komando Foki mieszczącego się przy ul. Stoczniowców 9 w Warszawie lub dostarczenie Oświadczenia na pierwsze zajęcia.
Uiszczenie opłaty licencyjnej Seal Team w wysokości zgodnie z cennikiem w zakładce „Zapisy i opłaty” przed pierwszymi zajęciami za pomocą serwisu PayPal do którego odnośnik znajdą Państwo na stronie www.komandofoki.pl/zapisy lub na podane mailowo konto bankowe. Nieuregulowanie ww. opłaty przed rozpoczęciem kursu, uznawane jest za rezygnację z zajęć i powoduje wykreślenie dziecka z listy uczestników.
Wniesienie pozostałych opłat za kurs, zgodnie z opisem płatności podanym na stronie www.komandofoki.pl lub w wiadomości mailowej.
3. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice którzy mają wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestników zajęć, we własnym zakresie powinni skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach nurkowych.
4. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności w ciągu całego cyklu zajęć, w terminie zaproponowanym przez Organizatora. Warunkiem jest poinformowanie o nieobecności dziecka przed godz. 17.00 w piątek poprzedzający weekend w którym odbywają się zajęcia. Ze względów organizacyjnych i logistycznych, odrobienie nieobecności nie jest tożsame z odrobieniem tej misji na której dziecko było nieobecne. Odrabiana może być nieobecność, nie konkretna misja.
5. W przypadku poinformowania o nieobecności po godz. 17.00 w piątek poprzedzający weekend w którym odbywają się zajęcia, nie gwarantujemy możliwości ich odrobienia. Decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator w miarę możliwości logistycznych.
6. Odrobienie więcej niż jednej nieobecności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50,00 PLN brutto za każde zajęcia.
7. W przypadku niepowiadomienia Organizatora o nieobecności dziecka na zajęciach są one uznawane za odbyte i nie ma możliwości ich odrobienia.
8. W przypadku zdarzeń losowych decyzję co do możliwości odrobienia zajęć w późniejszym terminie podejmuje Organizator po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
9. W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć (leczenie szpitalne, poszpitalne, hospitalizacja, rekonwalescencja, komplikacje
poszczepienne itp. trwającej ponad 2 tyg.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie.
10. Ze względu na odbywanie się misji „Noc” poza normalnym cyklem zajęć, uczestnikom proponujemy (za pośrednictwem poczty e-mail) maksymalnie dwa terminy jej zaliczenia. Jeśli uczestnik nie weźmie w niej udziału, mimo dwukrotnie wysłanego zaproszenia, misja uznawana jest za odbytą.
II. Zasady obowiązujące podczas zajęć na basenach/Prawa i obowiązki Uczestnika:
1. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne przybycie na zajęcia. Decyzję o możliwości uczestniczenia w zajęciach spóźnionego Uczestnika, podejmuje Instruktor.
2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego zestawu ABC (maska, rurka, płetwy) oraz pianki krótkiej o grubości 3 mm (w przypadku uczestnictwa w zajęciach nurkowych Komando Foki). Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.
3. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez Instruktora.
4. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
5. Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora wyłącznie pod nadzorem Instruktora.
6. Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniany sprzęt nurkowy. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność ponosi jego opiekun prawny.
7. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.
8. W przypadku odniesienia kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast zgłosić ten fakt Instruktorowi.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w zajęciach.
10. Rodzice dzieci wchodzących na zajęcia zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
12. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizatora oraz Regulaminu miejsc w których odbywają się zajęcia.
III. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.